Delivery Information

Delivery Policy
 • Delivery or shipment will be proceeded once we have payment confirmation
 • Delivery or shipment will be proceeded next day after payment confirmation has been made. For motorbike taxi option, the delivery can be made once we get payment confirmation. Any shipment delay, the customer shall be informed immediately.
 • We will inform you with tracking number once the shipment has been proceeded.
 • Shipment via Thailand Post Office, any damage or loss occurred will be responsible by them.


Delivery channels

 • EMS by Thailand Post Office. Deliver cost for any condition including packing = THB 120. Normally, the goods will reach the destination within 2-3 days. In case, the goods do not reach the destination by suggested time frame, please contact post office at your destination. You can also track the current status of your shipment via http://www.thailandpost.com with your tracking number.
 • Motorbike taxi. Delivery cost would be determined by the motorbiker which depends on the destination. You will pay the cost at the delivery point.
Cancellation

Any cancellation request must be proceeded before delivery time next day, No extra charge added. Please contact us at +66-6-1964-6393 for assistance. In case, the delivery has been proceeded already, any cancellation shall be denied.

นโยบายการจัดส่งสินค้า
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้จะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป และจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า(tracking number) แก่ท่าน
 • สินค้าที่ถูกส่งผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวสินค้าและค่าจัดส่ง


 ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 120 บาท (รวมค่าแพค) ตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 2-3 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ตามเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ที่เราแจ้งท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้ หรือตรวจสอบสถานะของสินค้า(tracking number)ที่ส่งผ่านไปรษณีย์ไทยว่าสินค้าดังกล่าวเดินทางถึงไปรษณีย์ในเขตที่ท่านแจ้งที่อยู่มาแล้วหรือไม่ ได้ที่ http://www.thailandpost.com
 • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คิดตามระยะทาง โดยทางลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าบริการ ณ จุดนัดรับสินค้า
การยกเลิกการสั่งซื้อ

หากท่านมีความต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ก่อนที่ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ 061-782-9641 ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากสินค้าได้ถูกทำการส่งออกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้า